Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Papierhandel Boonen
Business to business


DRUKKERIJ BOONEN BVBA/PAPIERHANDEL BOONEN
Papierhandel Boonen

Houtakker 3, 3930 Hamont
Papierhandel@drukkerijboonen.be
011/66.46.85
BE0455.342.249
RPR Antwerpen afd. Hasselt

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Drukkerij/Papierhandel Boonen een BVBA met maatschappelijke zetel te Houtakker 3, 3930 Hamont BTW BE 0455.342.249 RPR Antwerpen, afd. Hasselt, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Papierhandel Boonen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Papierhandel Boonen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Papierhandel Boonen niet. Papierhandel Boonen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Papierhandel Boonen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 011/66.46.85

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Papierhandel Boonen. Papierhandel Boonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe gaat u te werk
• Kies uw Artikels;
• Vanuit de winkelmand gaat u naar de kassa (afrekenen);
• Registreer u of log in (indien nog niet gebeurd);
• Wijzig uw leveringsadres en facturatieadres indien nodig";
• Kies uit de verschillende leveringstypes;
• U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
• Plaats uw order;
• In uw account kan u op elk moment een overzicht van uw bestelling raadplegen.
De klant ontvangt nadat de bestelling is afgerond, van Papierhandel Boonen een e-mail met een orderbevestiging en het overzicht van de bestelling. Bij deze e-mail ontvangt de klant, naast een samenvatting van de bestelling.

Betaling factuur op rek. BE87 7330 3828 2694 KREDBEBB


Papierhandel Boonen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering/kosten

Leveringskosten :
Bestellingen vanaf 99,- euro incl. BTW : franco
Bestellingen minder dan 99,- euro incl. BTW : 8,50 euro transportkosten incl. BTW
Bestellingen onder de 30,- euro incl. BTW : 4,95 administratiekosten (bij afhaling in onze winkel)
Bestellingen onder de 30,- euro incl. BTW: 4,95 administratiekosten en 8,50 transportkosten (bij levering) incl. BTW

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door Papierhandel Boonen
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 4 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Papierhandel Boonen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Papierhandel was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Papierhandel Boonen
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Papierhandel Boonen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : klachten en verantwoordelijkheid

Elke levering wordt als onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd, bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering.
Indien de opdrachtgever verzuimt de levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen op de datum van verzending van factuur.
De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikelen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

Artikel 7 : Betaling

Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2 %. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aantekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro. Bovendien heeft Papierhandel Boonen dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van de bedragen, waarvoor Papierhandel Boonen uitstel van betaling heeft toegestaan aan de klant. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 8 : Betwisting

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin Drukkerij/ Papierhandel Boonen gevestigd is.

Artikel 9 : Privacy

In verband met de privacy wetgeving GDPR, bescherming van de gegevens. Vragen wij akkoord te gaan met hetgeen volgt:

De gegevens die u als klant op onze webshop invult, zullen enkel gebruikt worden voor levering en facturatie van uw bestellingen. Uw gegevens blijven enkel behouden in ons boekhoudpakket en worden enkel gebruikt door derden voor logistieke doeleinden.
De inzage van uw facturatiegegevens is enkel van toepassing voor de personen van de dienst boekhouding en administratie. Uw e-mailadres wordt enkel en alleen door ons gebruikt voor mailing i.v.m speciale acties en mailing i.v.m de brochure "Office Deal"

Indien u hiermee akkoord gaat, gelieve de algemene voorwaarden te accepteren.